Απόβλητα: Εξοικονόμηση χρημάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα, θα μπορούσε να εξοικονομήσει 72 δισ. ευρώ ετησίως και να αυξήσει κατά 42 δισ. ευρώτον ετήσιο κύκλο εργασιών του ενωσιακού κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Επιπλέον, θα μπορούσε να δημιουργήσει πάνω από 400.000θέσεις εργασίας μέχρι το 2020.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Janez Potočnik, ο οποίος ανέφερε ότι «χρειάζεται να θεωρήσουμε τα απόβλητα ως πόρο και η ταφή πόρων στο έδαφος είναι κάτι παραπάνω από κοντόφθαλμη».

Οι παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα απόβλητα αποτελούν σημαντικό οικονομικό πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό ωστόσο θα μπορούσε να αποφευχθεί με την ενίσχυση των εθνικών επιθεωρήσεων και η βελτίωση των γνώσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψαν εξετάζοντας τα δεδομένα διαφόρων κρατών-μελών όπως ηΚύπρος, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες.

Στα κράτη αυτά, διαπιστώνεται ότι ο ενωσιακός κλάδος διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι ήδη πολύ δυναμικός, αλλά παρέχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης.

Για παράδειγμα, το 2008, ο ετήσιος κύκλος εργασιών, ύψους 145 δισ. ευρώ αντιστοιχούσε στο 1%περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ και σε 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ θα συνέβαλλε στη δημιουργία ενός κλάδου με 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 187 δισ. ευρώ.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η Ε.Ε. είναι τα εξής:

- Συστηματοποίηση των δεδομένων για τα απόβλητα

Πρέπει να συλλέγονται καλύτερης ποιότητας δεδομένα και να βελτιωθεί η συστηματική παρακολούθηση της έμπρακτης λειτουργίας των σχετικών νόμων. Εν προκειμένω έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, με το εδικό κέντρο δεδομένων για τα απόβλητα, το οποίο συνέστησε πρόσφατα η Eurostat.

- Ευρύτερη χρήση οικονομικών μέσων

Καλύτερη χρήση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ευρύτερη χρήση οικονομικών μέσων όπως είναι η αύξηση του κόστους διάθεσης θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης και στην εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για τη διαχείριση των αποβλήτων.

-Αυστηρότεροι Έλεγχοι

Οι δυνατότητες παρακολούθησης και επιθεώρησης πρέπει να ενισχυθούν στα κράτη μέλη. Αυτό συνεπάγεται μια ικανότητα ανεξάρτητου ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ και, ενδεχομένως, κοινά πρότυπα επιθεώρησης.

- Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας άλλων οργανισμών

Μια σχετικά συμφέρουσα οικονομική επιλογή για την ενίσχυση της παρακολούθησης της εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Η επιλογή αυτή θα συνεπαγόταν μικρότερο διοικητικό κόστος απ’ ό,τι η δημιουργία ενός νέου οργανισμού για τα απόβλητα.

Τα συμπεράσματα της μελέτης θα συζητηθούν για τη χάραξη μιας βελτιωμένης στρατηγικής σχετικά με τα απόβλητα στην Ευρώπη.

Πηγή: econews.gr; ?>